خانومی و قوقول

روزمرگیهای زندگی قشنگ ما
سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1392

بی خیال ،قسمت بود

بعضی روزا مثل امروز فقط نیاز دارم یکی به من بگه غصه نخور درست میشه،بی خیال ،قسمت بود............ 

و اون یک نفر هیچکس جز همسر نباشه........ 

امتحان امروز همسری به دلیل 6 زدن مرکز آزمون کنسل شد و افتاد برای 4 شنبه هفته آینده :(